En legitim politisk fråga

Eftervalsdebatt

av Nils Lundgren

Sverigedemokraterna fick 13 procent i riksdagsvalet 2014 därför att invandringskritiska väljare inte hade alternativ att rösta på. Det är djupt olyckligt att ett järnrörsparti med naziursprung fått politisk ensamrätt till invandringskritiken. Nils Lundgren En legitim politisk fråga asyl invandring Sverigedemokraterna  Lena Andersson Marie Demker Neo nr 6 2014 bild

Vår inställning till invandring blir alltmer positiv. 1991 ansåg 61 procent av svenska folket att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. 2001 var de bara 41 procent. Men bortåt hälften tycker alltså även nu att vi bör säga nej till fler flyktingar och 37 procent ser invandringen som ett hot mot svensk kultur och svenska värden (Demker).  Nils Lundgren En legitim politisk fråga asyl invandring Sverigedemokraterna  Lena Andersson Marie Demker Neo nr 6 2014

Eftersom krig och fattigdom ökar invandringstrycket på välskötta västländer, finns en stor tillväxtpotential för Sverigedemokraterna, om inte övriga partier börjar behandla invandring som en legitim politisk fråga. Demokrati kräver debatt och konflikt, inte docerande överhet som föreläser för undersåtar.

Tre frågor är centrala. Asylrätten, tesen att ett åldrande folk behöver invandrare och tesen att invandring är en mänsklig rättighet.

Asylrätten är helig. Att skicka tillbaka asylberättigade är helt uteslutet. Vi får i år cirka 80 000 asylsökande. Om andelen som beviljas asyl är stabil, får cirka 50 000 stanna, 12 000 skickas till det EU-land de först kom till enligt Dublinöverenskommelsen, 12 000 får avslag, och 6 000 försvinner.

Att ge 50 000 personer asyl i år är inget större problem, men ett sådant inflöde varje år blir bekymmersamt. Lösningen är uppenbar. EU skall ha gemensam asylpolitik och dess befolkning är femtio gånger vår. Om vi ger asyl till 20 000 per år och övriga EU-länder tar emot lika många i proportion till folkmängd, kan 1 miljon få asyl i EU varje år. Ifjol beviljade EU-länderna tillsammans knappt 150 000 personer asyl. En sådan ökning skulle lösa asylproblemet i vår del av världen. Margot Wallström bör driva fram en solidarisk asylpolitik inom EU.

Hur är det då med invandring för att säkerställa arbetskraft när befolkningen åldras? Kortsiktigt har invandring av arbetsföra yngre människor en gynnsam effekt, förutsatt att de kommer i sysselsättning i rimlig tid. På den punkten är dock Sverige uruselt. Av utrikes födda i arbetsför ålder arbetade bara 57 procent 2011, att jämföra med 82 procent av inrikes födda. Det tar 7–9 år för invandrare att komma i arbete och många gör det aldrig.

Anhöriginvandring och invandrarnas eget åldrande innebär dessutom att det krävs en mycket hög kontinuerlig invandring för att permanent höja andelen förvärvsarbetande den vägen. Invandringens ekonomiska värde tycks i huvudsak komma genom ökad mångfald.

Slutligen, är det en mänsklig rättighet att få bosätta sig i vilket land man vill? En del säger ja, men de flesta säger nej. De anser att medborgarna äger landet i någon mening, därför att de har medverkat i en ekonomisk och politisk process som har skapat ett rikt, välfungerande och fredligt samhälle. Det de äger är inte bara offentligt materiellt kapital som Vattenfall och Sveaskog och infrastruktur som vägar, järnvägar, universitet, försvar. De äger dessutom ett stort socialt kapital i form av en rättsstat och välfärdsstat baserad på demokrati, tolerans och tillit. Allt detta tillhör Sveriges nuvarande medborgare och är värdefullast för dem som har lägst inkomst och minst privat kapital. Därför kan inte världens 4–5 miljarder fattiga ha rätt att bara flytta in och ta för sig.

Är det en rimlig syn? Om sådana frågor måste vi föra en seriös debatt med breda åsiktskorridorer.

Nils Lundgren En legitim politisk fråga asyl invandring Sverigedemokraterna  Lena Andersson Marie Demker Neo nr 6 2014

Publiceringsdatum: 2015-01-27
Artikeln publicerad i Neo #6 – 2014

Lämna en kommentar