Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Viltvarning: Kalvavstötningen pågår

Med våren kommer viltet och en får hålla ett extra vaksamt öga efter djur som kan irra sig upp på våra vägar. Särskilt nu när kalvavstötningen sätter igång vilket leder till en markant ökning i rörlighet bland djuren och antal polisanmälda viltolyckor. Det syns tydligt i anmälningsstatistiken då det från april till maj sker en ökning av viltolyckor med ca 50 procent. Totalt sett i år har antalet anmälda viltolyckor under årets första tre månader jämfört med samma period förra året ökat med 15 procent.

 

11 214 12875 +14,8%

Under förra året skedde det en extrem ökning i antalet anmälda viltolyckor. Totalt anmäldes 58 500 viltolyckor till polisen under 2016, en ökning med över 20 procent från 2015. Tyvärr ser trenden med fler viltolyckor ut att hålla i sig. Under innevarande års tre första månader ligger antalet anmälda viltolyckor nästan 15 procent över förra årets notering vid samma tidpunkt. Det är framförallt kollisioner med rådjur och vildsvin som bidrar till att anmälningarna har ökat. Och nu är det dags för kalvavstötning, då ökar olyckorna ännu mer.

 

Kalvavstötning

Fenomenet kalvavstötning är årligt återkommande och innebär att dräktiga älgkor och rågetter stöter bort de kalvar och kid som det fick förra året för att istället ta hand om de nya. Avstötningen är ofta ganska våldsam med sparkar och stångande för att tydligt visa fjolåringarna att de inte längre är välkomna. Dessa djur är ofta mycket förvirrade och vandrar över stora områden i sökandet efter ett nytt hemområde. Det är i samband med dessa vandringar som många av djuren blir påkörda när de korsar trafikerade vägar. Historiskt sett kan man se att antalet anmälda viltolyckor för älg och rådjur ökar med cirka 50 % från april till maj. De ligger sedan kvar på den förhöjda nivån under juni innan de minskar något igen.

Stöts bort tidigare i söder

Studier av gps-märkta älgar har visat att älgkorna får sina kalvar tidigare i södra Sverige. Anledningen till detta tros vara att älgarnas kalvning påverkas av dagsljuset. Det får som direkt effekt att även kalvavstötningen börjar tidigare i södra Sverige för älg och sedan progressivt rör sig norrut. Kalvavstötningen brukar inträffa mellan någon vecka till några timmar innan det är dags för djuret att föda. De tidigaste kalvningarna i södra Sverige har noterats första veckan i maj.

Olycksökning april-maj
År Djur April Maj Ökning %
2016 Rådjur 2534 3976 +57%
  Älg 160 278 +74%
2015 Rådjur 2573 3684 + 43 %
  Älg 187 256 + 37 %
2014 Rådjur 2445 3681 +51 %
  Älg 244 336 +38 %
2013 Rådjur 2100 2942 +41 %
  Älg 166 236 +42 %
2012 Rådjur 2028 3496 +73 %
  Älg 174 315 +81 %
2011 Rådjur 1924 2973 +55 %
  Älg 237 377 +59 %
         
Antal anmälda viltolyckor jan-mars (alla anmälningspliktiga arter)
2016 2017 Förändring
11 214 12875 +14,8%

 

För vidare information: Niclas Dahl, verksamhetsledare Älgskadefondsföreningen, 0768 - 10 02 37, niclas@algen.se.

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktörer inom vilt och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Almi når fler innovativa tillväxtföretag

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

  • Almi beviljade totalt 1 167 (1 149) lån om totalt 649 (912) miljoner kronor under

första kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan

om en långsiktlig stabil nettoutlåning under räkenskapsåret 2017.

  • Almi investerade totalt 36 (37) miljoner kronor i 33 (36) befintliga och 10 (6)

nya portföljbolag under första kvartalet.

  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 772 (4 948) rådgivningsinsatser

till totalt 3 509 (3 656) unika kunder under första kvartalet. 

Almi har under flera års tid successivt ökat utlåningen till små och medelstora företag. Ambitionen har varit att möta företagens efterfrågan på marknadskompletterande finansiering och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att växa. Ökningen har varit möjlig genom effektiviseringar i Almis verksamhet, ett mer utåtriktat arbetssätt samt utveckling av nya finansieringstjänster anpassade till företag i riskfyllda utvecklingsskeden.

Den ökade efterfrågan har dock inneburit att Almis kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå.

Under första kvartalet har vi kunnat konstatera ett trendbrott där Almis nyutlåning har minskat för första gången på flera år. Utlåningen uppgick till 649 miljoner kronor vilket är en minskning med 29 procent. Samtidigt som volymen har minskat har antalet företag som tagit del av Almis utlåning  ökat något. Detta har varit möjligt genom att medvetet minska Almis andel av den totala finansieringen och det genomsnittliga kreditbeloppet.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit fortsatt högt och antalet investeringar har ökat något jämfört med föregående år. Almi arbetar kontinuerligt med utveckling och avyttring av existerande innehav och under inledningen av året har exitklimatet varit fortsatt bra och flera portföljbolag har noterats på en organiserad marknadsplats alternativt sålts till industriella eller finansiella köpare.

Etableringen av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech har pågått under första kvartalet med ambitionen att ha verksamheten igång senast under tredje kvartalet 2017. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden har ökat under inledningen av året och antalet insatser har uppgått till 5 772, vilket är en ökning med 16 procent. Många av kundföretagen har behov av rådgivning runt exempelvis digitalisering, hållbarhet och internationalisering.

Intresset för Almis tillväxtrådgivning är stort. Programmen består av ett antal kunderbjudanden som vänder sig till både unga och etablerade tillväxtbolag. Kundföretagens omdömen har varit mycket positiva.

Koncernens resultat för första kvartalet uppgår till 108 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Den huvudsakliga förklaringen är det positiva realisationsresultatet i samband med försäljning av andelar i tre portföljbolag inom riskkapitalverksamheten.

Almi har under första kvartalet tagit fram en strategi med målet att nå ut med marknadskompletterande insatser till fler intressanta tillväxtföretag över hela landet och därmed ytterligare stärka Almis bidrag till hållbar tillväxt i näringslivet.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr Kv-1 2017 20161 20151 2014 20132 20123
Rörelsens intäkter 252 958 871 1 074 1 100 980
Rörelseresultat 135 11 0 35 -27 37
Rörelsemarginal, procent 53,8 1,14 0,01 3,2 -2,5 3,8
Resultat efter finansiella poster 108 137 139 120 75 35
Balansomslutning 8 319 8 180 7 929 7 803 7 733 7 243
Periodens kassaflöde 74 -226 -57 -320 -112 14
Soliditet, procent 88,0 88,2 89,3 88,9 88,2 87,4
Medelantal anställda 487 477 470 475 454 428
Beviljat lånebelopp 649 3 324 3 241 2 354 2 200 2 161
Investerat belopp, riskkapital 36 172 208 211 249 160
1)        Omklassificering har gjorts under innevarande räkenskapsår. Retroaktiv justering har gjorts av föregående räkenskapsår. Se Redovisningsprinciperna för beskrivning av de poster som har berörts.
2)       Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror
3)        Nyckeltal för åren 2011 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-mars 2017»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Toppnoteringar för Telge Energi på service, miljö och anseende

Nu kommer rapporterna som talar om hur svenska företag ligger i förhållande till varandra och gentemot sina kunder. Både Anseendeindex 2017, Service Score och Differs mätning för gröna varumärken är ute nu och Telge Energi levererar toppnoteringar på samtliga undersökningar.

 

Anseendeindex är en undersökning från Kantar-Sifo med syfte att ge kunskap kring vilka drivkrafter som bygger företags anseende i Sverige. Helt enkelt vilka företag svenskarna tycker bäst och sämst om. Totalt genomfördes 4319 intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18-79 år. 41 företag är med i undersökningen från sex branscher. Ikea hamnar i topp tillsammans med Volvo. Telge Energi är det enda elbolaget med topplacering på plats 12 oavsett bransch. Vattenfall och Tre har sämst anseende och hamnar i botten.


Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. Telge Energi har tagit stora kliv i resultatet från förra året och tar nu andra platsen hack i häl bakom GodEl, segermarginalen är nu mindre än tidigare. Flera av varumärkena i energibranschen visar i år bättre resultat än i föregående mätning. Årets undersökning visar att grönhet är viktigare än någonsin för svenskarnas köpbeslut. Dessutom är viljan att betala extra för grönt den högsta i undersökningens historia. Över 1000 respondenter i åldrarna 15-75 år har deltagit. Datainsamlingen skedde under december 2016. Det är åttonde gången som undersökningen genomförs.
 

Telge Energi närmar sig och ligger nu på andra plats tätt efter årets vinnare när Service Score 2017 avgjordes på onsdagskvällen. Priset delas ut till företag och organisationer som enligt kunderna ger bäst service. Resultatet bygger på serviceupplevelser från över 3000 svenskar. Det är ’folkets röster’ som avgör vem som vinner och därför är det också extra kul med en toppnotering även där.
 

­–Att Telge Energi nu är det bäst placerade elbolaget på anseendeindex alla kategorier är fantastiskt. Resultatet i de här undersökningarna talar sitt tydliga språk; budskapet om att vi tillsammans med våra kunder kämpar för en mer hållbar planet för våra barn och barnbarn har nått fram, klimatet är en viktig fråga för svenskarna. Ett stort tack ska riktas till våra kunder som gör det möjligt! säger Mats Fagerström, VD på Telge Energi.

 

Om undersökningarna:

Anseendeindex Sifo-Kantar

Differ Sveriges grönaste varumärke

Service Score index

För mer information, kontakta:
Petra Hallebrant, presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: petra.hallebrant@telgeenergi.se

Jonna Holmgren, Presskontakt, Massiv PR
Telefon: 070-888 05 02
E-post: jonna@massivpr.se   

Om Telge Energi
Telge Energi är ett elbolag från Södertälje som alltid utmanat elbranschen. Först sänkte vi elpriserna, sedan kämpade vi mot kolkraften. Nu vill vi ge barnen en ännu ljusare framtid. Därför erbjuder vi Krammärkt el, ett enkelt sätt att vara med och barnsäkra planeten. Förutom att du får 100 % ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till en mer hållbar planet för nästa generation. Läs mer om våra klimatinitiativ på: www.telgeenergi.se


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218