Warning: Undefined array key "rc" in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/header.php on line 22
» Sidan kunde inte hittas
 

Warning: Undefined variable $before_loop in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 39

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

EYEONID GROUP AB: Tecknar samarbetsavtal med MM Ventures GmbH som i sin tur kommer återförsälja EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster

Match Maker Ventures GmbH (MMV) och EyeOnID har tecknat ett samarbetsavtal där MMV kommer att återförsälja EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att värdeutveckla och paketera EyeOnIDs tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa.

Avtalet innebär att MMV skall bistå EyeOnID med utformning och skräddarsydd paketering av EyeOnIDs tjänster mot stora internationella kunder i utvalda branscher och därefter inleda en ”match-making” process ledd av MMVs seniora medarbetare. I den processen väljer MMV ut ett antal lämpliga kunder i sitt nätverk och säljer sedan in EyeOnIDs tjänster till respektive kund samt bistår även EyeOnID aktivt under hela den s.k. ”onboarding” processen där EyeOnIDs tjänster integreras i respektive kunds struktur.

Avtalet innefattar hela MMVs globala kundkontaktnät.  

”Det känns extra roligt att få komma i mål med det här avtalet då samarbetet kommer accelerera vår globala satsning med omedelbar verkan. För EyeOnID som är i en uppstarts- och tillväxtfas med begränsade resurser ger detta samarbete oss ett tydligt internationellt ”proof of concept” och innebär även att vi tillsammans med MMV kommer skräddarsy paketeringar och affärsmodeller riktade till utvalda marknader och målgrupper. Vi kommer omgående fortsätta den redan inledda processen gällande förarbetet parallellt med en plan om att sjösätta ett par pilotprojekt med potentiella kunder för att MMV i nästa steg själva skall kunna ansvara för hela försäljningsprocessen i sina nätverk. Det är dock viktigt att poängtera att detta avtal i sig inte innefattar några affärsvolymer, de kommer i takt med att MMV säljer in vår lösning till sina kunder.” säger Daniel Söderberg, VD på EyeOnID Group AB   

”We are happy to welcome onboard EyeOnID to our portfolio and we see great potential in the ID Theft Protection services and platform the team has built. Our main focus now is to incorporate EyeOnIDs offering into our Match Maker Venture process” says Mr. Zeddies, Venture Partner at MM Ventures GmbH

MMV har som affärsidé att accelerera innovation genom att i grunden förändra det sätt storföretag och startups kan och bör arbeta tillsammans. Genom att samtliga seniora medarbetare på MMV innehaft höga positioner i internationella storbolag inom främst telekom, finans- och mediasektorn har de förutom ett mycket stort internationellt nätverk även djupa insikter i hur man bäst får dessa två världar att mötas och göra affärer med varandra. MMVs unika metod och globala nätverk gör det möjligt för nystartade bolag att snabbt kunna skala upp sin räckvidd och kundbas genom att ansluta dem till en global marknad.  

EyeOnID hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgänglig på nätet. Genom sin egenutvecklade tekniskt komplexa plattform som är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter möjliggörs integration mot såväl B2B som direkt till B2C.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 maj 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Quartiers beslutar om en företrädesemission om 91,4 MSEK, samt en övertilldelningsemission om 60 MSEK – Teckningsåtaganden om 91,4 MSEK har erhållits

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande registrerat hos Bolagsverket den 1 juni 2016 fattat beslut om en företrädesemission om högst 91,4 MSEK (”Företrädesemissionen”), samt en övertilldelningsemission om högst 60 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”). Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Quartiers Properties har ansökt om upptagande till handel av stamaktierna på Nasdaq First North. Bolagets avsikt är att även flytta preferensaktien till Nasdaq First North.

Sammanfattning Företrädesemissionen

 • Styrelsen har beslutat om en emission av högst 6 095 316 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 152 382,90 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier, oavsett aktieslag, de förut äger samt till innehavare av teckningsoptioner i förhållande till det antal teckningsoptioner, oavsett serie, de förut äger.
 • Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som ska erhålla teckningsrätter är den 10 maj 2017. Sista dag för handel i preferensaktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 maj 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 maj 2017.
 • Varje aktie (stamaktie eller preferensaktie) berättigar till en teckningsrätt. Varje teckningsoption (av serie 1 eller serie 2) berättigar till tio teckningsrätter (vilket beror på att teckningsoptionerna inte inkluderades i den aktiesplit 1:10 som beslutades av bolagsstämman den 23 februari 2017).
 • Det krävs sju teckningsrätter för teckning av en ny stamaktie.
 • För varje tecknad aktie ska erläggas 15 kronor.  

Sammanfattning Övertilldelningsemissionen

 • Övertilldelningsemissionen omfattar högst 4 000 000 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. 
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma allmänheten. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att tilldela aktier till aktietecknare som inte fått tilldelning i Företrädesemissionen.
 • Tilldelning ska i första hand ske till aktietecknare som ingått teckningsåtaganden samt till andra aktietecknare för att säkra tillräcklig spridning inför listning på Nasdaq First North. I andra hand ska tilldelning ske i förhållande till tecknat belopp. Tilldelning är villkorad av att Företrädesemissionen är övertecknad.
 • Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen uppgår liksom i Företrädesemissionen till 15 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Emissionslikviden ska främst användas för att utöka fastighetsportföljen, dels genom finansiering av förvärvet av Centro Forestal Sueco, samt genom ytterligare förvärv av främst projektfastigheter i Marbellaregionen.

Kombinationen av förvaltning och utveckling bidrar till en väl avvägd kombination av stabila kassaflöden och projektintäkter. Kombinationen möjliggör en expansiv tillväxt och värdeutveckling i Bolaget samtidigt som en bas av kassaflöden byggs upp för att säkerställa kostnadstäckning vid eventuellt kraftigt negativa konjunktursvängningar.

Nyckelindikatorer såsom antalet utgivna bostadslån i Spanien och i Marbellaregionen som helhet visar tydliga tecken på tillväxt. Flertalet banker sitter idag med betydande fastighetsportföljer på grund av bankåtertag i samband med finanskrisen 2008. I takt med att marknaden växer krymper utbudet på både utvecklingsfastigheter och mark. En naturlig följd av det minskade utbudet är högre priser vilket bedöms minska marginalerna på utvecklingsprojekt framöver.

Bolaget ser nu en möjlighet att förvärva mark och utvecklingsfastigheter till attraktiva priser med goda finansieringsvillkor och därigenom stärka projektportföljen inför de kommande åren.

Bolagets bedömning är att desto mer pengar som kan investeras i nya förvärv idag, desto högre avkastning kan genereras genom att projektmarginalerna blir högre. Av den anledningen har styrelsen även beslutat om en riktad Övertilldelningsemission om maximalt 60 MSEK i samband med Företrädesemissionen.

Stabiliseringsåtgärder

Mangold kan i samband med Erbjudandet under 30 kalenderdagar från första dag för handel komma att genomföra transaktioner som stabiliserande åtgärder för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på stamaktierna och för att balansera ett eventuellt säljtryck (inklusive att eventuellt utnyttja den s k övertilldelningsoption om maximalt 914 297 stamaktier som Bolaget har ställt ut till Mangold), dock högst till kurs 15,00 SEK. Dessa aktiviteter kan komma att bedrivas på Nasdaq First North Stockholm eller någon annan marknad inklusive OTC-marknaden i Sverige eller på annat sätt. Mangold har ingen skyldighet att vidta sådana stabiliseringsåtgärder och sådana stabiliseringsåtgärder kan, om de vidtas, komma att när som helst upphöra utan föregående meddelande.

Indikativ tidsplan

 • Beräknad dag för offentliggörande av prospekt: 3 maj 2017.
 • Avstämningsdag för företrädesemissionen: 10 maj 2017.
 • Teckningsperiod: 12-30 maj 2017.
 • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen: 1 juni 2017.
 • Likviddag för aktier tecknade utan företrädesrätt i Företrädesemissionen och i Övertilldelningsemissionen: 8 juni 2017.
 • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 21 juni 2017.

Tiden mellan likviddag och första dag för handel beror på att den planerade listningen genomförs som en företrädesemission och därmed påverkas av administrativa processer i samband med detta.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen.

Legala rådgivare

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen gällande svensk rätt och Advokatfirma Monereo Meyer Marinel-LI Abogados S.L.P. gällande spansk rätt.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 14:35.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Quartiers Properties AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra.

Följande bilagor finns för nedladdning:


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218

Warning: Undefined variable $l1 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 137

Warning: Undefined variable $l2 in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/index.php on line 139

Snabbväxande affiliate-bolag med globalt fokus!

Casinomarknaden på nätet växer just nu så det knakar överallt i hela världen. Bara i Sverige lanseras det just nu nästan ett nytt nätcasino varje vecka och konkurrensen om nya spelare är otroligt tuff.

För att locka till sig nya spelare är nätcasinos antingen tvungna att satsa mycket på reklam eller att erbjuda generösa välkomstbonusar till nya spelare. På grund av det stora utbudet av nätcasinos så har även en annan marknad växt fram - jämförelsesajter som driver trafik till nätcasinos. En mycket framgångsrik sådan sajt är Casinomir.com som har ambitionen att bli världens främsta leverantör av högkvalitativa iGaming-leads. Sidan är en av de ledande jämförelsesidorna för jämföring av online casino i Sverige just nu.

 

Hur driver ni högkvalitativ trafik till nätcasinos?

”Först och främst så är vi väldigt selektiva med vilka nätcasinos vi samarbetar med. När ett nytt casino lanseras så testar vi casinot grundligt efter en mängd olika parametrar som t.ex. spelutbud, betalningslösningar, kundservice, mobilanpassning, bonusar och sajtens design. Om casinot är tillräckligt bra så skriver vi en omfattande recension med betygssättning och lägger upp det på vår sajt. Ofta kan vi även erbjuda extra bra bonusar till våra spelare som vi förhandlar fram vilket ökar incitamentet för spelarna att komma till oss. Vi har väldigt höga krav för att ett casino ska finnas på vår sajt samtidigt som vi sätter användarvänligheten i fokus vilket verkligen har uppskattats av våra spelare”, säger Christian Skoglund på Casinomir.

 

Vilka marknader är intressanta för er?

”Skandinavien och Storbritannien är våra främsta regioner och de ligger helt klart allra främst fram i utvecklingen när det gäller nätcasino och många menar att marknaden är mättad men man ska komma ihåg att ungefär 94% av allt casinospel i världen fortfarande sker fortfarande offline. Just nu så finns vi i fem länder och innan året är slut så är vårt mål att finnas i minst tio länder. Ett land som vi tror mycket på är Brasilien som har över 200 miljoner invånare, en stor medelklass, stark spelkultur och en ökande digitalisering. Merparten av spelandet sker dock främst offline och främst i form av bingo, lotterier och poker. Vår analys är att de ligger ungefär sex år efter den svenska marknaden i utvecklingen”, säger Carl Ahlvik på Casinomir.

 

Casinomir har valt att satsa på tre olika tillväxtstrategier:

 • Nya marknader. Den senaste marknaden Casinomir har satsat på är Japan som är en oreglerad marknad vilket gör att det tillkommer vissa risker. Exempelvis kan allt casinospel i Japan över nätet bli avstängt över en natt. Detsamma gäller för Australien där Casinomir också verkar.
 • Fler casinos. Med fler marknader kan man även samarbeta med fler casinos och erbjuda spelarna ännu fler alternativ.
 • Uppköp av konkurrenter. Marknaden för jämförelsesidor konsolideras just nu med allt färre och större aktörer. Casinomir är ständigt på jakt efter uppköp av högkvalitativa jämförelsesidor till sin portfölj.

 

Slutligen, vad ska ett nätcasino göra för att lyckas idag?

Idag så skapas det upp otroligt många nätcasinos, de flesta ser likadana ut, har ett likartat spelutbud och konkurrerar med bäst bonusar. För oss är måttet över hur ”lyckat” ett nätcasino är deras förmåga att behålla sina spelare. Så vi ställer oss istället frågan – hur skapar man en stark kundlojalitet?

 

Ett mycket framgångsrikt sätt för att göra just detta är genom ”Gamification” som kraftigt ökar engagemanget och lojaliteten hos spelarna. Kortfattat innebär att nätcasinot skapar ”ett spel i spelet”. Det kan exempelvis vara ett poängssystem med en påhittad valuta där du får mer poäng ju mer du spelar eller klarar av olika typer av utmaningar. Denna valuta kan du sedan byta ut mot olika typer av belöningar. Vi märker också att de sociala bitarna gör en enorm skillnad när det gäller lojaliteten hos spelarna. Allt som allt handlar det om underhållning och de nätcasinos som är roligast att spela på är också de mest framgångsrika.


Warning: Undefined variable $media in /sites/magasinetneo.se/web/wp-content/themes/neo/functions.php on line 218