Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio

Publicerad 2017-05-19 07:50

Elnätsföretaget Ellevio har i dag lämnat ett erbjudande till aktieägarna i energiföretaget Elverket Vallentuna. Styrelsen i Elverket rekommenderar aktieägarna att anta erbjudandet.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Budet är på 97,00 kronor per aktie och acceptperioden för aktieägarna förväntas löpa från 26 maj till 19 juni. Om budet accepteras blir den totala köpesumman cirka 629 miljoner kronor.

– Det finns flera anledningar till vårt intresse att förvärva Elverket. Först och främst är det ett mycket välskött och professionellt företag med erfarna och kunniga medarbetare. Genom att förvärva Elverket kan Ellevio förstärka sin position i den växande Stockholmsregionen, och det skulle dessutom vara väl i linje med vår strategi att växa genom förvärv, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

En mer detaljerad beskrivning av Ellevios erbjudande till aktieägarna finns nedan och bifogat. Den ger aktieägarna all relevant information om budet.

Om Elverket

Elverket är ett energibolag med bas i Vallentuna i norra Storstockholm. Företaget säljer elektricitet och energirelaterade erbjudanden till privata kunder och företag och har en så kallad områdeskoncession för elnät i Vallentuna kommun. Genom elnätet, vilket ägs, förvaltas och utvecklas av Elverket, sköts den fysiska distributionen av el till alla bostäder och verksamheter inom Vallentuna kommun. Elverket har 37 anställda och företagets aktier är listade på AktieTorget. För mer information, se www.elverket.se.

Om Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 918 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera cirka tio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna.

Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av  Tredje AP-fonden, Folksam,  Första AP-fonden och Borealis Infrastructure Management. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss på Facebook eller Twitter.

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)
Jonatan Björck, presschef Ellevio, 072-56 15 416

 

Bilaga

Ellevio lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, med dotterbolag ”Elleviokoncernen”), lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Elverket”) (”Erbjudandet”). Elverkets aktier är listade på AktieTorget.

 • Ellevio erbjuder 97,00 kronor kontant för varje aktie i Elverket (”Erbjudandepriset”).[1] Erbjudandet värderar samtliga aktier i Elverket till cirka 629 miljoner kronor.[2]
 • Erbjudandepriset innebär en premie om:
 • 27,6% procent jämfört med slutkursen 76,00 kronor för Elverkets aktie på AktieTorget den 18 maj 2017, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
 • 31,1% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de trettio senaste dagarna fram till den 19 maj 2017,
 • 29,8% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de tre senaste månaderna fram till den 19 maj 2017, och
 • 55,5% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de 12 senaste månaderna fram till den 19 maj 2017.
 • Styrelsen för Elverket har enhälligt beslutat att rekommendera Elverkets aktieägare att acceptera Erbjudandet.
 • E.ON Sverige Aktiebolag (”E.ON”), den största aktieägaren i Elverket, som innehar sammanlagt cirka 43,43 procent av aktierna och rösterna i Elverket, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
 • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 maj 2017 och avslutas omkring den 19 juni 2017. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 22 juni 2017.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Elverket är ett svenskt aktiebolag, med en historia som sträcker sig till 1919, som säljer elektricitet och energirelaterade erbjudanden till privata kunder och företag och har en så kallad områdeskoncession för elnät i Vallentuna kommun. Genom elnätet, vilket ägs, förvaltas och utvecklas av Elverket, sköts den fysiska distributionen av el till alla bostäder och verksamheter inom Vallentuna kommun. Elverkets aktier är listade på AktieTorget. För mer information, se www.elverket.se.

Ellevio är den största oberoende eldistributören i Sverige och äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el till över 918 000 kunder i Sverige. Ellevios elnät är totalt 7 200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden. Dess kunder är spridda över Stockholmsområdet, mellansverige och västkusten. Ellevio, med huvudkontor i Stockholm, har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer genom sina nätverksinvesteringsprojekt. 2016 omsatte Ellevio mer än 6,5 miljarder kronor. Se www.ellevio.se.

Ellevio har en uttalad ambition att öka sin marknadsandel genom såväl organiska investeringar som förvärv. Elverket, som är ett välskött och ansvarsfullt bolag, är ett attraktivt komplement till Ellevios verksamhet givet dess storlek, geografiska närhet till Ellevios elnät i Stockholm samt starka operationella historik. Ellevio har en långsiktig investeringsstrategi som går ut på att investera betydande kapital för att säkerställa elnätets framtida drift, med ett tydligt fokus på att bibehålla säker drift. Ellevio är övertygat om att Ellevios ledande operationella expertis och standard inom förvaltning av elnät, nätdrift och kundservice kan överföras till Elverket, vilket i slutändan kommer att gynna kommunens invånare och Elverkets kunder genom ett modernt och tillförlitligt elnät. Ellevio har också identifierat ett flertal områden där Elverket har gjort betydande framsteg jämfört med andra bolag i branschen, inklusive Ellevio, och hoppas kunna lära av dessa kunskaper och erfarenheter för att ytterligare utveckla och förbättra sin egen verksamhet.

Att sätta tariffer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt utgör kärnan av Ellevios tariffstrategi. Denna strategi skulle utökas till att innefatta Elverket. Den framtida tariffstrategin för Elverket skulle grundas i det regelverk som tillåter betydande investeringar i såväl förnyade och hållbara elnät som tillhandahållandet av högkvalitativ kundservice. Efter utvärdering av Elverkets nuvarande tariffnivåer jämfört med Ellevios nuvarande tariffer i både Stockholm och andra regioner ser Ellevio att Elverkets tariffer kommer att kunna lämnas oförändrade för det genomsnittliga kundkollektivet under minst tre år. Detta kommer att ge kunder förutsägbarhet och stabilitet avseende månadskostnader för eldistribution.

Ellevio är övertygat om att kunskap, gedigen branscherfarenhet och företagskultur är av yttersta vikt för Elverkets fortsatta framgång, där de anställda är den främsta faktorn för att säkerställa en stabil och hållbar verksamhet. Ellevio är stolt över att vara en ansvarstagande arbetsgivare och lägger stor vikt vid att säkerställa en ansvarsfull behandling av anställda och har en lång erfarenhet av framgångsrika förvärv, integrationer och lyckade outsourcing-aktiviteter. Ellevios avsikter vid ett eventuellt förvärv av Elverket är att säkerställa att anställda vars färdigheter och kompetens matchar Ellevios kärnverksamhet ska erbjudas positioner inom Ellevio som tryggar deras framtida roller inom organisationen samtidigt som det säkerställer att dessa nyckelanställda fortsätter att stödja Vallentunaregionen för att garantera en stabil och säker verksamhet. För roller och funktioner som inte ligger inom Ellevios kärnverksamhet, såsom fältnära tjänster, kommer Ellevio arbeta för att säkerställa att dessa individer ska kunna fortsätta sina karriärer hos Ellevios samarbetspartners i regionen, med möjlighet att arbeta lokalt i Vallentuna-regionen för att säkerställa att kärnkompetensen kring Elverkets elnät bibehålls. Till sist har Ellevio valt att fokusera sin kärnverksamhet på planering, byggnation och drift av elnät, och har inte fattat ett strategiskt beslut om att bredda sin verksamhet till andra tjänsteerbjudanden, såsom elhandel. Ellevio är ödmjukt för det faktum att Ellevio idag inte besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att bedriva elhandelsverksamhet i den skala som föreligger inom Elverket. Ellevios avsikt är därför att identifiera en ansvarsfull och erfaren potentiell ägare som kan ta över elhandelsverksamheten. Under övergångsperioden har dock Ellevio för avsikt att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande form för att undvika negativ påverkan på såväl kunder som personal.

Erbjudandet
Ellevio erbjuder 97,00 kronor kontant för varje aktie i Elverket.[1]

Erbjudandepriset innebär en premie om:

 • 27,6% procent jämfört med slutkursen 76,00 kronor för Elverkets aktie på AktieTorget den 18 maj 2017, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
 • 31,1% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de trettio senaste dagarna fram till den 19 maj 2017,
 • 29,8% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de tre senaste månaderna fram till den 19 maj 2017, och
 • 55,5% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Elverkets aktie på AktieTorget under de 12 senaste månaderna fram till den 19 maj 2017.
   

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Elverket till cirka 629 miljoner kronor.[2]

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Ellevios aktieägande i Elverket
Ellevio äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i Elverket, eller andra finansiella instrument som ger Ellevio en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Elverket. Ellevio har inte förvärvat några aktier i Elverket under de sex senaste månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Ellevio kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Elverket på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv, eller åtgärder för att förvärva, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Rekommendation
Styrelsen för Elverket har enhälligt beslutat att rekommendera Elverkets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Rekommendationen från styrelsen för Elverket kommer att publiceras separat på Elverkets webbplats, www.elverket.se.

Stöd från aktieägare i Elverket
E.ON, den största aktieägaren i Elverket, som innehar sammanlagt cirka 43,43 procent av aktierna och rösterna i Elverket, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Åtagandet förfaller om en tredje part, innan Erbjudandet förklarats ovillkorat, lämnar ett erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Elverket med ett värde som överstiger priset i Erbjudandet med 15 procent per aktie, förutsatt att Ellevio inte matchar ett sådant konkurrerande erbjudande inom 10 arbetsdagar från dess offentliggörande.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ellevio blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Elverket efter full utspädning,
 1. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Elverket på villkor som för aktieägarna i Elverket är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet,
 1. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Elverket erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Ellevio acceptabla villkor,
 1. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Elverket helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,
 1. att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentligt negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan, på Elverkets finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Elverkets försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,
 1. att ingen information som offentliggjorts av Elverket eller lämnats av Elverket till Ellevio är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Elverket har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts, samt
 1. att Elverket inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Ellevio förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Ellevios förvärv av Elverket.

Ellevio förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Ellevio har erhållit ett bindande åtagande avseende kapitaltillskott från Ellevio AB, ett dotterbolag i Elleviokoncernen, motsvarande det totala värdet av Erbjudandet i form av lån genom ett koncerninternt låneavtal.

Due diligence
Ellevio har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur av Elverket. Under denna undersökning har icke offentliggjord finansiell information rörande det första kvartalet 2017 lämnats till Ellevio som rimligen kan förväntas påverka priset på̊ Elverkets värdepapper. Denna information har därefter offentliggjorts före offentliggörandet av Erbjudandet genom publiceringen den 18 maj 2017 av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2017. Utöver ovanstående information har Elverket bekräftat att ingen information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverka priset på Elverkets värdepapper har lämnats till Ellevio under denna undersökning.

Ellevio i korthet
Ellevio Holding 1 AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559005-2444 och säte i Stockholm med adressen Ellevio Holding 1 AB, Box 24207, 104 51 Stockholm. Ellevio ägs av Borealis Infrastructure (50 procent), Tredje AP-fonden (20 procent), Folksam (17,5 procent) och Första AP-fonden (12,5 procent). För mer information om Elleviokoncernen, se www.ellevio.se.

Preliminär tidsplan
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 maj 2017 och avslutas omkring den 19 juni 2017. Erbjudandehandling för Erbjudandet förväntas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 20 juni 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 22 juni 2017.

Förvärvet av Elverket förutsätter godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Ellevio kommer att anmäla förvärvet så snart som möjligt efter offentliggörandet av Erbjudandet och erforderliga godkännanden förväntas erhållas före utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Ellevio förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Inlösen och avnotering
För det fall Ellevio, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Elverket avser Ellevio att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga aktier i Elverket. I samband härmed avser Ellevio verka för att Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Ellevio har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare samt Vinge som legal rådgivare.

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.ellevio.se/erbjudande

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 07:50.

Viktigt meddelande

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ellevios och Elverkets kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Om Elverket betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Elverket, eller ger ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet som resulterar i att värdet per aktie i Elverket minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Ellevio förbehåller sig, dock ej i förhållande till eventuellt beslut om utdelning av årsstämman 2017 enligt vad som följer nedan, rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med det föregående eller om villkor 7 för fullföljandet av Erbjudandet ska åberopas. Detta innebär, bland annat, att om årsstämman 2017 i Elverket beslutar i enlighet med den föreslagna utdelningen om 2,75 kronor, med en avstämningsdag som infaller innan utbetalning av vederlaget i Erbjudandet har skett, ska Erbjudandepriset minskas till 94,25 kronor per aktie.

[2] Baserat på 6 480 000 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Elverket.

[1] Om Elverket betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Elverket, eller ger ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet som resulterar i att värdet per aktie i Elverket minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Ellevio förbehåller sig, dock ej i förhållande till eventuellt beslut om utdelning av årsstämman 2017 enligt vad som följer nedan, rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med det föregående eller om villkor 7 för fullföljandet av Erbjudandet ska åberopas. Detta innebär, bland annat, att om årsstämman 2017 i Elverket beslutar i enlighet med den föreslagna utdelningen om 2,75 kronor, med en avstämningsdag som infaller innan utbetalning av vederlaget i Erbjudandet har skett, ska Erbjudandepriset minskas till 94,25 kronor per aktie.

[2] Baserat på 6 480 000 aktier, vilket är det totala antalet aktier i Elverket.

Följande bilagor finns för nedladdning:

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.