Mattias Svensson - 26 november, 2012

Vad har Per Gudmundson rökt?

Man undrar vad Per Gudmundson rökt innan han författade dagens ledare i Svenska Dagbladet. Han hallucinerar fram en ”radikal liberalisering” i att drakoniska rättspåföljder för narkotikabrott mildrats något, och anser sig med detta ha avslöjat en dold konspiration som införts ”utan att det skrivits en rad om saken”.

Några rader finns det allt.

Straffnivåerna har nyligen utretts grundligt på uppdrag av nuvarande regering. Straffnivåutredningens förslag Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85) påpekar inkonsekvensen i att de högre straffskalorna slentrianmässigt använts för narkotikabrott och skattebrott, men inte för våldsbrott på sidan 249-50:

”Också i förhållande till annan brottslighet kan ifrågasättas om våldsbrottens allvar tillräckligt avspeglar sig i straffmätningen. Av kriminalstatistiken framgår att den övre delen av straffskalan för bl.a. grova narkotikabrott och grova skattebrott används proportionellt sett i betydligt större utsträckning än motsvarande del av straffskalan för t.ex. grov misshandel. Medan den översta delen av straffskalan för allvarliga våldsbrott har ansetts böra reserveras för nästan exceptionella fall är det långt ifrån ovanligt att det maximala straffet enligt straffskalan döms för ut för grova narkotikabrott.”

Utredningens slutsats:

”Det finns alltså skäl som talar för att dessa skillnader på sikt bör jämnas ut och att ett mer enhetligt sätt att mäta ut straff inom ramen för straffskalan bör tillämpas.”

Det är dessa utredda, omdiskuterade och med rättsmedvetandet bättre överensstämmande straffnivåer som nu implementeras i rättsväsendet. Numera straffas i högre utsträckning riktiga brott, som våldsbrott. Den radikala liberaliseringen av narkotikapolitiken väntar vi dessvärre fortfarande på.


Lämna en kommentar


14 kommentarer

 1. vilske kleva says: 19 december, 2012 kl. 11:19

  … knark e gott?

  Svara
 2. Krister Thelin says: 29 november, 2012 kl. 17:45

  Att HD tolkar lagen utan att den genomgått någon reform -vilket är fallet här, som MS förtjänstfullt redovisat- är förstås helt i sin ordning. Det är t.o.m en konstitutionell nödvändighet. Huruvida den mildring av straffmätningen i narkotikabrott, som nu skett, ligger i linje med ”rättsmedvetandet” ( en i sig svårfångad rättsfigur) eller bättre samvarierar med straffmätning i övriga brott är en annan sak. Där finns det utrymme för betydande åsiktsskillnader.

  Dock bör det kommas ihåg att den svenska aversionen överlag mot stränga straff har dels en ideologisk orsak ( från Oscar I via Karl Schlyter till en mångårig vänsterdominans i kriminalpolitiken), dels en reell budgetpolitisk grund; det kostar att låsa in folk, även om det är en av de mest effektiva preventiva metoderna…

  Svara
 3. Björn Johnson says: 26 november, 2012 kl. 19:28

  Mårten, är det inte så att HD stod för den tidigare gällande lagtolkningen med tabellerna också?

  Svara
 4. Mårten Schultz says: 26 november, 2012 kl. 11:31

  Utredningen tar ju inte särskilt sikte på narkotikabrott om du menar den som du citerar, ovan?

  Tror du inte själv att det skulle vara helt otänkbart för riksdagen att göra det HD gjort?

  Svara
  • Mattias Svensson says: 26 november, 2012 kl. 11:45

   Utredningen påpekar en absurd diskrepans i straffvärderingen mellan olika brott, som nu HD har försökt åtgärda. De har ju även skärpt straffen för våldsbrott. Inget av detta är några egentliga kostigheter och jag tror inte det strider mot allmänt rättsmedvetande.
   Men visst, frågar man istället för den jämnare värderingen av brottstyper om typ knarksmugglare ska ha mindre hårda straff, så är det få som svarar ja. Men den typen av opinionsyttringar tar vi sällan som seriösa utgångspunkter för vare sig rättspolitiken eller rättssystemet (jfr opinionen för dödsstraff).

   Svara
 5. Mårten Schultz says: 26 november, 2012 kl. 11:14

  ”Att HD skulle ha gjort någon slags osanktionerad palatskupp är att smickra dem lite för mycket.”

  Fast det är helt sant i detta fall. Någon statskupp är det förstås inte – HD har mandatet att stöpa om påföljdssystemet på detta sätt. Men det är ett mandat som sällan tidigare utnyttjats. Dagens HD är inte gårdagens. Det visar sig på många sätt.

  Tycker mest att det är konstigt att diskutera den största reform som hänt narkotikabrottens påföljdssystem på decennier utan att kolla närmare på var den faktiskt har inträffat. HD:s domar utgör ett paradigmskifte.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 26 november, 2012 kl. 11:17

   Men hur får du ihop det med att det tagits ett politiskt initiativ att utreda just de här frågorna och att detta föregått HD:s ändrade praxis? Eller kom HD:s domar först?

   Svara
 6. Mårten Schultz says: 26 november, 2012 kl. 10:48

  Ett namn föll bort: Justitierådet Lindskogs tillägg, skall det stå.

  Svara
 7. Mårten Schultz says: 26 november, 2012 kl. 10:47

  Själv blir jag mest bekymrad över att det förs en debatt om detta utan att det finns någon direkt koppling till något av de avgöranden som faktiskt har medfört det förändrade synsättet. Gudmundsson hänvisar vagt till ”praxis” men verkar mest ha läst i RÅ:s pm. Svensson hänvisar till proportionalitetsutredningen. Varför inte istället redogöra för primärkällan, nämligen HD:s prejudikat? De är lätta att hitta – hogstadomstolen.se – och lätta att läsa.

  Hade man läst domarna hade nämligen en annan, mer nyanserad bild framträtt. I vissa avseenden är skillnaderna stora jämfört med tidigare, i andra not so much. Den riktigt viktiga förändringen är att man gått från en tabellsyn på straff när det gäller narkotikabrott. Och det är ett mycket viktigt steg mot en rimligare syn på påföljderna vid dessa brott. Även här ska straffen motsvara gärningen i det enskilda fallet, inte utdömas schablonmässigt utifrån rena mängdresonemang.

  Hade man läst dessa domar hade man också läst justitierådets tillägg till den näst senaste domen där han förklarar något som är egentligen ännu mer intressant, nämligen att HD tog sig makten att göra det som lagstiftaren inte klarade av.

  För att tala klartext (mina ord, inte Lindskogs): Denna reform hade av politiska skäl varit omöjlig för lagstiftaren att genomföra. Istället har HD gjort det. Jag gillar både den syn på HD:s roll som Lindskog gav uttryck för och innebörden i rättsutvecklingen. Men det är ju inte okontroversiellt.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 26 november, 2012 kl. 11:00

   Tack för en välkommen komplettering, Mårten. Jag lever dock gärna med föreställningen att lagar stiftas av folkvalda församlingar och att dessa beslut har betydelse för den juridiska omprövningen, särskilt när det finns belagt i utredningar etc. Och frågan om de orimligt olika tillämpningarna av straffskalorna har varit ett politiskt debattämne så länge jag kan minnas. Att HD skulle ha gjort någon slags osanktionerad palatskupp är att smickra dem lite för mycket. De har trots allt uppehållit den påföljdsmässiga olikabehandlingen i decennier dessförinnan.

   Svara
 8. gudmundson says: 26 november, 2012 kl. 10:17

  Att uppmjukningen föregås av ett utredningsarbete är väl ändå underförstått. Däremot kan jag inte erinra mig en debatt där allmänheten upplystes om att tumskruvarna ska fortsätta vara åtdragna på feströkarna medan brottssyndikaten ska få det enklare.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 26 november, 2012 kl. 10:22

   Tja, vi är en del som i offentligheten upprörts över de orimliga straffpåföljderna när det ger 9 år att smuggla en efterfrågad vara i en lastbil men 3 år att sparka ihjäl ett lite barn, så jag vill nog hävda att frågan inte bara är ordentligt utredd, utan dessutom debatterad.

   Svara
 9. Åke Löfgren says: 26 november, 2012 kl. 09:54

  Dessvärre!!!? Vaddå dessvärre?
  Personligen väntar jag inte alls på en liberalisering av narkotikapolitiken!
  Har man på nära håll sett vad narkotika kan göra med en medmänniska och dess närhet så skulle jag bli förundrad om man väntade på en ”radikal liberalisering” av narkotikapolitiken. Min väntan är tvärt emot.

  Svara
  • Mattias Svensson says: 26 november, 2012 kl. 10:22

   Och du tycker att förbudet har hjälpt den här personen?

   Svara